Blackboard (2024)

Studenten en docenten van de Universiteit Utrecht werken in de digitale leeromgeving Blackboard.

Inloggen

Log in met je Solis-id via www.uu.nl/blackboard.

Hulp nodig?

In Blackboard, op het tabblad ‘Support > ‘Support students’ vind je de quick start guide waarmee je je vragen kunt oplossen. Loop je toch tegen problemen aan? Neem dan contact op met de facultaire IT-balie. Je vindt de contactgegevens op depagina IT-contact.

Blackboard app

De app Blackboard Mobile Learn is geschikt voor Android, Blackberry en de iPhone/iPod Touch/iPad.

Blackboard (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Allyn Kozey

Last Updated:

Views: 6256

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Allyn Kozey

Birthday: 1993-12-21

Address: Suite 454 40343 Larson Union, Port Melia, TX 16164

Phone: +2456904400762

Job: Investor Administrator

Hobby: Sketching, Puzzles, Pet, Mountaineering, Skydiving, Dowsing, Sports

Introduction: My name is Allyn Kozey, I am a outstanding, colorful, adventurous, encouraging, zealous, tender, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.